Klauzula informacyjna dotycząca

Ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejkskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że

Gabinet Weterynaryjny „na4łapy” Maciej Poźniak , z siedzibą 35 – 301 Rzeszów ul. Lwowska 80

Jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą pozyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Gabinet Weterynaryjny „na4łapy” Maciej Poźniak.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:

  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. Prawo do przenoszenia danych;
  5. Prawo do wniesienia skargi do administratora.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, zewnętrzne laboratoria weterynaryjne, administracja weterynaryjna)

Gabinet Weterynaryjny „na4łapy” Maciej Poźniak nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o Państwa dane osobowe Gabinet Weterynaryjny „na4łapy” Maciej Poźniak nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Realizacja przez podmiot Gabinet Weterynaryjny „na4łapy” Maciej Poźniak Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381).